فیلم درگیری لفظی وزیر بهداشت با فرماندار بدره 

فیلم جنجالی توهین به وزیر بهداشت توسط فرماندار بدره

فیلم درگیری لفظی وزیر بهداشت با فرماندار بدره

در این درگیری که در خصوص امکانات درمانی بوده است، در هنگام اعتراض مردم شهرستان به اوضاع بهداشتی و درمانی منطقه، فرماندار نیز آنها را تایید کرده و در این زمینه وزیر بهداشت فرماندار بدره را تهدید به برکناری کرده است.